Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O szkole

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska to placówka szczególnego typu, wyraźnie odznaczająca się na tle współczesnego pejzażu naukowo-dydaktycznego szkół doktorskich w Polsce swoim pionierskim charakterem oraz zindywidualizowanym podejściem do pracy naukowej doktoranta. Modelowy doktorant MSD to członek społeczności akademickiej o szczególnych interdyscyplinarnych i/lub międzydziedzinowych preferencjach, w pierwszym rzędzie:

 1. pragnący respektować we własnej pracy nad doktoratem wielość badawczych perspektyw,  
 2. chcący różnicować i równoważyć metodologie w celu uzyskania jak najbardziej innowacyjnego profilu własnych badań,
 3. starający się efektywnie transferować konkluzje własnych rozpoznań oraz analiz do wielu sfer życia gospodarczego i społecznego naraz (zgodnie z podstawowymi założeniami praktycznej interdyscyplinarności, gdzie pluralizm rzetelnych i wielostronnych ujęć winien dawać pluralizm sprawdzonych rozwiązań).

Poszerzana – a także stale wzbogacana – refleksja nad zakresami, możliwościami, a nawet innowacyjną operatywnością własnych warsztatów doktoranckich to jednak nie wyłączne cele MSD. Równie fundamentalna wydaje się integracja naukowej wspólnoty, pierwsza niezależna, dodajmy, w wypadku każdego doktoranta stawiającego pierwsze kroki naukowe w swojej karierze. MSD stara się owej integracji sprzyjać, oczywiste jest bowiem, jak wiele od niej zależy, nieraz – kształtując życiowe cele naukowe poszczególnych członków Szkoły. Najważniejszą formacyjną rolę w łonie naszej instytucji spełnia w tym względzie seminarium integracyjne, mające dawać syntetyczny obraz wszystkich projektów doktorskich w danym roczniku, a zarazem – umożliwiające krytyczną dyskusję nad ich poszczególnymi fazami realizacji, metodologią, innowacyjnością, czy też wreszcie – spektrum interdyscyplinarności bądź międzydziedzinowości. Zajęcia przeprowadzane są w języku angielskim, co weryfikować ma jedną z podstawowych umiejętności doktorskich (prezentacji własnych tez w środowisku międzynarodowym – zarówno tym specjalistycznym, jak i niespecjalistycznym).

To, co Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska proponuje swoim doktorantom oraz kandydatom na studia doktoranckie, to dynamiczne instytucjonalne zaplecze nowego typu – wychodzące naprzeciwko tym spośród młodych badaczy, którzy przekraczanie tradycyjnych granic poszczególnych dyscyplin i dziedzin nauki uznają za modus operandi: dla własnych analiz, kwerend, a także badań kompleksowych. MSD nie tylko promuje innowacyjność postępowania naukowego, lecz również stara się być podobnej innowacyjności architektem: współkształtuje ją m.in. stała współpraca w tzw. „triadzie” kształcenia doktoranckiego MSD (regularnym i nasilonym kontakcie między doktorantem a przypisanymi do niego promotorami) oraz praca seminaryjna, w ramach specjalnych seminariów tematycznych Szkoły, tzw. integracyjnych.

Aby rozwinąć własne rozumienie interdyscyplinarności oraz rozbudować adekwatną doń, autorską metodologię, doktorant rozpoczynający studia w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej współpracuje najczęściej z dwoma promotorami reprezentującymi te dyscypliny i/lub dziedziny nauki, w zakresie których doktorat powstaje. Przy tym MSD UW stale uwrażliwia zarówno swoich doktorantów, jak i ich opiekunów naukowych, co do ogromnej wagi nieustannego negocjowania pojęcia interdyscyplinarności wpisywanego w dany projekt doktorski oraz wpływu rozumienia zużytkowanych w ten sposób interdyscyplinarnych metodologii na innowacyjny aspekt całej dysertacji – interdyscyplinarność jest w tym przypadku podstawą wszelkiej usystematyzowanej refleksji o postępowaniu naukowym, nie zaś tylko punktem dojścia lub wręcz – jednym z celów analiz.

Istotnym aspektem współpracy i integracji doktorantów Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej jest uszanowanie ich wzajemnej różnorodności – naukowo-merytorycznej. Kluczowe w tym względzie wydaje się właściwe rozpoznanie pejzażu naukowego Szkoły współtworzonego całkowicie równościowo przez wszystkich jej doktorantów. Sprzyjać stara się takiemu działaniu seminarium integracyjne MSD UW, mające łączyć interesy badawcze poszczególnych roczników Szkoły, uświadamiać ich zróżnicowane profile naukowe, a także uczyć komunikatywnego przekazywania treści przyszłych dysertacji w sposób niespecjalistyczny (przypomnijmy, to umiejętność, którą doktorant musi się wykazać, chcąc uzyskać 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji). 


 

Szanowni Doktoranci,

poniżej przedstawiamy dziedziny w ramach, których mogą Państwo pisać doktorat na UW

Nauki humanistyczneNauki społeczneNauki ścisłe i przyrodnicze
 1. archeologia
 2. etnologia i antropologia kulturowa
 3. filozofia
 4. historia
 5. językoznawstwo
 6. literaturoznawstwo
 7. nauki o kulturze i religii
 8. nauki o sztuce
 1. ekonomia i finanse
 2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 3. nauki o bezpieczeństwie
 4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
 5. nauki o polityce i administracji
 6. nauki o zarządzaniu i jakości
 7. nauki prawne
 8. nauki socjologiczne
 9. pedagogika
 10. psychologia
 11. stosunki międzynarodowe
 1. astronomia
 2. informatyka
 3. matematyka
 4. nauki biologiczne
 5. nauki chemiczne
 6. nauki fizyczne
 7. nauki o Ziemi i środowisku